Балтийский регион
Baltic Region
ISSN: 2074-9848 (Print)
ISSN: 2310-0532 (Online)
RUS | ENG
Политология
Страницы 44-59

Механизм осуществления внешней политики современной Польши: политико-правовой анализ

DOI:
https://doi.org/10.5922/2074-9848-2017-1-3

Ключевые слова

Аннотация

Посредством анализа политико-право­вой базы внешней политики совре­менной Польши определяется специфика внешне­политического механизма Респуб­лики. Уде­ля­ется особое внимание полномо­чиям в сфе­ре внешней политики прави­тельства и министра иностранных дел в частности, внешнеполитической роли пре­зидента, а также порядку выработки внешнеполити­че­ской стратегии Польши. Отдельно рас­смат­ривается роль органов местного са­мо­управления в процессе реа­лизации внеш­неполитического курса РП.
Показывается специфика внешнеполи­ти­ческого механизма Польши, в частно­сти указывается на его потенциальную неста­бильность в связи с многоуровневостью порядка принятия решений, а также недо­статочно конкретным разграничением в Конституции Республики полномочий в об­ла­сти внешней политики между прави­тель­ством и президентом, что, в свою оче­редь, создает поле для политических конф­ликтов между двумя институтами го­сударственной власти. Отмечается, что эффективность функционирования внеш­неполитического механизма Польши на­прямую зависит от характера взаимо­от­ношений правительства и президента стра­ны и требует постоянного достиже­ния консенсуса по ключевым вопросам, ка­са­ющимся внешней политики. Выявляется зна­чимое влияние внутриполитической конъ­юнктуры на действие механизма внеш­ней политики Польши и, как след­ст­вие, на спе­цифику поведения Республики в междуна­родных отношениях.


1. Внешняя политика: вопросы теории и практики : матер. науч. семинара. М., 2009.

2. Тарасов И. Н. Политические институты и практики посткоммунизма в Центрально-Восточной Европе. Саратов, 2009.

3. Allison G. Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis. Boston, 1971.

4. Bieleń S. Deficyt realizmu w polskiej polityce zagranicznej. Stosunki Międ­zy­narodowe // International Relations.2008. T. 38, № 3—4. S. 9—29.

5. Garlicki L. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa, 2004.

6. Grodzki R. Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki — fakty — ludzie — wydarzenia. Zakrzewo, 2009.

7. Grzybowski M. Role ustrojowe Prezydenta RP w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. PiP, 2004. Z. 7.

8. Kaczyński M. P. Polska polityka zagraniczna z latach 2005—2007: co po kon­sensie? Warszawa, 2008.

9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 2009. № 114. Poz. 946.

10. Lech Kaczyński kontra Donald Tusk. URL: http://wpolityce.pl/polityka/154481-lech-kaczynski-kontra-donald-tusk-konflikt-rosyjsko-gruzinski-ujawnil-roznice-w-ocenie-sposobu-prowadzenia-polityki-wobec-rosji-miedzy-rzadem-i-prezydentem (дата обращения: 20.08.2016).

11. Łoś-Nowak T. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej: wyzwania i zagrożenia fazy transformacji ustrojowej, (w:) Polityka w Polsce w latach 90. Wyb­ra­ne problemy, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta. Wrocław, 1998.

12. Mażewski L. Prowadzenie polityki zagranicznej w Rzeczypospolitej Pol­skiej. RPEiS, 2009. Z. 3.

13. Pismo Marszałka Struka ws. małego ruchu granicznego. URL: http://www.dziennikbaltycki.pl/aktualnosci/a/pismo-marszalka-struka-ws-malego-ruchu-grani cznego,10484418/ (дата обращения: 20.08.2016).

14. Pomianowski J. Priorytety polskiej polityki zagranicznej a aktywność międ­zynarodowa samorządów. URL: https://www.umww.pl/attachments/article/38240/SOKWMS_1_publikacja.pdf (дата обращения: 20.08.2016).

15. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2009 r. sygn. akt Kpt 2/08, M. P. 2009. № 32—1748. Poz. 478.

16. Prezydent Andrzej Duda buduje «Międzymorze» — Polska ma szansę być potęgą. URL: https://thehumanitypress.wordpress.com/2015/11/05/prezydent-andrzej-duda-buduje-miedzymorze-polska-ma-szanse-byc-potega/ (дата обращения: 20.08.2016).

17. Prezydent Duda zawetował ustawę o ratyfikacji tzw. poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto. URL: http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1536921,Prezydent-Duda-zawetowal-ustawe-o-ratyfikacji-tzw-poprawki-dauhanskiej-do-Protokolu-z-Kioto  (дата обращения: 20.08.2016).

18. Sejm przyjął uchwałę o Wołyniu ze stwierdzeniem o ludobójstwie. URL: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1646377,Sejm-przyjal-uchwale-o-Wolyniu-ze-stwierdzeniem-o-ludobojstwie (дата обращения: 20.08.2016).

19. Spór kompetencyjny między premierem a prezydentem w Trybunale. URL: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/167596,spor_kompetencyjny_miedzy_premierem_a_prezydentem_w_tr­ybunale.html (дата обращения: 20.08.2016).

20. Spór premiera i prezydenta o szczyt UE. URL: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/270698,1,spor-premiera-i-prezydenta-o-szczyt-ue.read (дата об­ращения: 20.08.2016).

21. Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie współdzia­łania administracji rządowej oraz województw w zakresie inicjatyw współpracy mię­dzynarodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. URL: http://zwrp.pl/pl/o-zwrp/organy/konwent-marszalkow-wojewodztw-rp-rada-programowa/stanowiska/9004-stanowisko-konwentu-marszakw-wojewdztw-rp-acut-nowa-wie645.html (дата обращения: 20.08.2016).

22. Stemplowski R. Kształtowanie polskiej polityki zagranicznej. Wstęp do ana­lizy. Warszawa, 2004.

23. Stemplowski R. O konstytucyjnym pojęciu prowadzenia polityki // Przegląd Sejmowy. 2007. № 4(81). S. 229—253.

24. Swianiewicz P. Kontakty międzynarodowe samorządów // Samorząd teryto­rialny, 2005. № 10. S. 7—27.

25. Szmigiel K. Regionalne po co i z kim? Relacje międzynarodowe samo­rządów województw. Warszawa, 2009.

26. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, Dz. U. 2000. № 91. Poz. 1009.

27. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz. U. 1997. № 141. Poz. 943.

28. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. 2016.0.486.

29. Uwarunkowania i kierunki polskiej polityki zagranicznej w pierwszej dek­adzie XXI wieku / pod red. Wolański M. S. Wrocław, 2004.

30. Wizyta prezydenta Polski na Ukrainie. URL: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1025897,title,Wizyta-prezydenta-Polski-na-Ukrainie-Duda-przedstawil-ambitna-wizje-geopolityki-chce-silnego-paktu-panstw-Trojmorza,wid,18478600,wiadomosc.html?ticaid=117a74 (дата обращения: 20.08.2016).

31. Zarządzenie nr 5 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2013 r. poz. 4, z późn. zm.

32. Zięba R. Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku. Stosunki Międzynarodowe // International Relations. 2011. T. 43, № 1—2. S. 9—37.

Ключевые слова
Аннотация
Статья