Балтийский регион
Baltic Region
ISSN: 2074-9848 (Print)
ISSN: 2310-0532 (Online)
RUS | ENG
Внутриполитические процессы
Страницы 98-108

Институциональная подготовка Польши к вступлению в Европейский союз

DOI:
10.5922/2074-9848-2015-2-7

Ключевые слова

Аннотация

В мае 2014 г. Республика Польша отмечала десятилетие с момента вступления в Европейский союз. Вступлению предшествовал длительный период активной политической деятельности и переговоров, которые проходили между административными институтами Польши и Евросоюза. Процесс интеграции был чрезвычайно сложным. Он затрагивал экономические, правовые и гражданские аспекты жизни страны-кандидата, стремящейся соответствовать всем необходимым для вступления требованиям. Цель статьи — описание организационной структуры, созданной для эффективной реализации процесса интеграции с ЕС. Особое внимание уделяется институциональному подходу. На основе проведенных исследований, автор делает вывод о степени эффективности различных административных институтов в процессе интеграции.


1. Polska polityka zagraniczna w procesie przemian po 1989 roku / Żukowski A. (ed.). Olsztyn, 1999.
2. Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Barcz J. (ed.). Warszawa, 2011.
3. Parzymies S. Integracja europejska w polityce zagranicznej III RP // Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1989—2002 / Kuźniar R., Szczepanik K. (eds.), Warszawa, 2002.
4. Brodecki Z., Gromnicka E. Układ Europejski z komentarzem. Warszawa, 2002.
5. Kawecka-Wyrzykowska E. Unia Europejska /Synowiec E. (ed.), Warszawa, 2004.
6. Memorandum rządów Czechosłowacji, Węgier i Polski o wzmocnieniu procesu integracji ze Wspólnotami Europejskimi oraz o przyszłym członkostwie. URL: http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/mointintgr.nsf/0/9A9D09701AACE6F7C1256E7500561974/$file/MI0308PL.pdf?Open (дата обращения: 02.04.2013).
7. Willa R. Droga do członkostwa w Unii Europejskiej — przykład Polski // Dialogi polityczne. 2007. No 8.
8. Marszałek-Kawa J., Kawa D. Polska droga do Unii Europejskiej i jej odzwierciedlenie w prasie niemieckiej. Toruń, 2007.
9. Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki członkostwa. URL: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XU/polska_w_unii.pdf. (дата обращения: 20.04.2014).
10. Sporek T. Droga Polski do Unii Europejskiej: negocjacje, dyplomacja i różnice kulturowe. Katowice, 2001.
11. Agenda 2000. Unia Europejska rozszerzona i silniejsza, Monitor Integracji Europejskiej. URL: http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/rozszerzenie_UE/Agenda_2000_-_UE_rozszerzona_i_silniejsza. pdf. (дата обращения: 02.05.2013).
12. Agenda 2000. URL: http://www. uniaeuropejska. org/agenda-2000.pdf. (дата обращения: 10.04.2014).
13. Europejska Strategia Rządu RP, Komitet Integracji Europejskiej. URL: http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/1141F76A098A33AAC1256E7B00483FA7/$file/Europejska_Strategia_Rzadu_po_RM_15_11_2001.pdf. (дата обращения: 08.04.2013).
14. Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej / Mołdawa T., Wojtaszczyk K. A., Małecki M. (eds.).Warszawa, 2003.
15. Nowakowski M. J. Polska na drodze do Unii Europejskiej — stowarzyszenie i perspektywa członkostwa. URL: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf/i-877.pdf. (дата обращения: 01.05.2013).
16. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej // Dz. U. 1996. No 106. pos. 493, 494.
17. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 1996 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej // M. P. 1996. No 63. pos. 574.
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej // Dz. U. 1998. No 39. pos. 225.
19. Negotiations of the EU candidate countries // Adamowski J., Wojtaszczyk K. A. (eds.). Warszawa, 2001.
20. Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej // Barcz. J. (ed.). Warszawa, 2011.
21. Traktat dotyczący przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej // Dz U 2004. No 90. pos. 864.
22. Oświadczenie Rządowe z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. // Dz U 2004. No 90, pos. 865.
23. Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990—2003, ISPA 2000—2003 oraz SAPARD. URL: http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Publikacje_o_UE/publikacja_mapa_pomocy_UE.pdf (дата обращения: 10. 03. 2014).
24. Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej // Dz. U. 2004.No 52. pos. 515.
25. Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów // M. P. 2004. No 14. pos. 223.
26. Baza dokumentów UE. URL: http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V2&T2=2004&T3=&RechType=RECH_naturel&Submit.pdf (дата обращения: 08.05.2014).
27. Dane zebrane z bazy dokumentów Sejmu RP. URL: http://bs.sejm.gov.pl/F?func=file&file_name=find-t-ust01&local_base=ustw&con_lng=POL (дата обращения: 02. 03. 2013).
Ключевые слова
Аннотация
Статья