Балтийский регион
Baltic Region
ISSN: 2079-8555 (Print)
ISSN: 2310-0524 (Online)
ENG | RUS
Theoretical and methodological aspects of innovative economic development
Pages 25-34

The development of small innovative enterprises through harmonising economic interests

DOI:
10.5922/2079-8555-2012-3-2

Abstract

The harmonisation of economic interests is one of the essential preconditions for the development of enterprises, including small ones. As practice shows, the harmonisation of major interests of small innovative business requires not only market instruments, but also state regulation, which demands the development of a corresponding mechanism. This study sets out to develop and justify the macroeconomic mechanism of development of small innovative enterprises on the basis of harmonisation of basic economic interests of their agents. The research significance of the results presented in the article consists in the fact that, for the first time, the problem of economic interest harmonisation has been considered in relation to the agents of small innovative business. The author juxtaposes the major economic interests of these agents and identifies their compatibility and conflict areas. The article offers a mechanism for the development of small innovative businesses, including two sets of instruments — those aimed at combining the agents’ efforts on the basis of their common economic interests and prevention of conflicts resulting from their incompatibility. The recommendations on the application of instruments for harmonizing economic interests can be used in drawing up programmes for the development of small innovative business at the federal, regional, and municipal levels.


1. Molchanova, O. P. (ed.). 2010, Mehanizmy gosudarstvennoj podderzhki innovacionnogo predprinimatel'stva: Analiz mezhdunarodnogo opyta [Mechanisms of state support of innovative business: Analysis of international experience], Moscow, Izd-vo MGU.
2. Goncharova, O. Ju. 2009, Venchurnoe finansirovanie malogo innovacionnogo predprinimatel'stva v Rossii: problemy i perspektivy [Venture financing of small innovative enterprises in Russia: Problems and Prospects], Kreativnaja ekonomika [The Creative Economy], no. 2 (26), p. 103—107.
3. Vasil'eva, E. V., Makeeva, T. V. 2009, Jekonomicheskaja teorija [Economic theory], Moscow, Jurajt.
4. Bilczak, W. S., Gornowicz, M., Duplenko, N. G., 2011. Mały biznes — innowacyjna droga rozwoju, Toruń, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu.
5. Biyakov, O. A., Kolomarova, N. Yu. 2003, Regionalnye ekonomicheskie interesy i praktika izmereniya ih soglasovannosti [Regional economic interests and problems of measurement consistency], Kemerovo, Izd-vo KuzGTU.
6. Zhuk, M. A. 2011, Model' soglasovanija jekonomicheskih interesov vlastej i biznes-soobwestva v strategii razvitija regiona [The model of coordination of economic interests of the authorities and the business community in the region's development strategy], Upravlenie jekonomicheskimi sistemami [Management of Economic Systems], no. 10, no. of article 0421100034.
7. Fetisov, G. G., Oreshin, V. P. 2007, Regional'naja jekonomika i upravlenie [Regional Economics and Management], Moscow, INFRA-M.
8. Kanapukhin, P. A. 2006, Jekonomicheskie interesy: suwnost' i realizacija v tranzitivnoj jekonomike [Economic interests: the nature and implementation of a transitive economy], Voronezh, Izd-vo Voronezh. gos. un-ta.
9. Klimova, N. V. 2009, Modeli sochetanija interesov vlasti i malogo biznesa (regional'nyj aspekt) [Model combining the interests of government and small business (regional aspect)], Regional'naja jekonomika: teorija i praktika [Regional economy:
theory and practice], no. 34, p. 2—6.
10. Kokuyeva, I. G. 2006, Soglasovanie jekonomicheskih interesov v processe upravlenija jekonomikoj regiona [Harmonization of economic interests in the management
of the region's economy], Vlast' [Power], no. 11, p. 31—38.
11. Rasskazova, N. V. 2011, Faktory realizacii jekonomicheskih interesov subjektov malogo predprinimatel'stva: Voprosy teorii [Factor in the economic interests of small businesses: Theory], Izvestija Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo
universitetA im. V. G. Belinskogo [Bulletin Penza State Pedagogical University named after V. G. Belinsky], no. 24, p. 393—398.
12. Rasskazova, N. V. 2010, Analiz sistemy jekonomicheskih interesov subjektov malogo predprinimatel'stva [Analysis of the economic interests of small businesses], Jekonomicheskie nauki [Modern economic journal], no. 12, p. 185—188.
13. Shulgin, D. B. 2010, Soglasovanie jekonomicheskih interesov uchastnikov innovacionnyh processov [Harmonization of the economic interests of participants in the innovation process], Innovacionnaja dejatel'nost' [Innovative activities], no. 2,

p. 23—29.

14. Laske, S. 2009, Unternehmensinteresse und Mitbestimmung, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, no. 8 (2), p. 173—200.
15. Clemens, W. 1983, Unternehmungsinteresse, Frankfurt/M, Europäische Hochschulschriften.
16. Krämer, H.-J. 2002, Das Unternehmensinteresse als Verhaltensmaxime der Leitungsorgane einer Aktiengesellschaft im Rahmen der Organhaftung, Berlin, Tenea Verlag.
17. Efimychev, Yu. I., Plekhova, Yu. O., Volkov, A. V., 2012. Analiz istochnikov i objemov investicij v otechestvennye innovacionnye predprijatija [Analysis of the sources and amounts of investments in domestic innovative enterprises], Vestnik Nizhegorodskogo un-ta im. N. I. Lobachevskogo [Bulletin Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod], no. 1, p. 239—243.
18. Tsvetkov, A. N., Salimyanova, I. G., 2009. Innovacionnyj imperativ dlja sovremennoj Rossii [Innovation Imperative for Modern Russia], Innovacii [Innovations], no. 9 (1), p. 63—70.
19. Fond sodejstvija malyh form predprijatij v nauchno-tehnicheskoj sfere [Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprise], 2011, available at: http:// www.fasie.ru/o-fonde (accessed 12 May 2012).
20. Duplenko, N. G. 2011, Osobennosti funkcionirovanija malyh predprijatij v uslovijah jeksklavnosti regiona [Characteristics of the operation of small businesses in the region exclave], Vestnik Baltijskogo federal'nogo universiteta imeni I. Kanta [Vestnik Immanuel Kant Baltic Federal University], no. 3, p. 93—99. doi: 10.5922/2223-2095-2011-3-14.
21. Kortov, V. S., Shulgin, D. B., 2004. Upravlenie konfliktami interesov pri kommercializacii universitetskih tehnologij [Managing conflicts of interest in the commercialization of university technology], Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz [University Management: Practice and Analysis], no. 4, p. 38—43.

Abstract
The article