Балтийский регион
Baltic Region
ISSN: 2074-9848 (Print)
ISSN: 2310-0532 (Online)
RUS | ENG
Калининградская область
Страницы 127-138

Калининградская область в польских научных исследованиях

DOI:
10.5922/2074-9848-2011-2-13

Ключевые слова

Аннотация

В статье проводится обзорный анализ ведущих польских исследовательских цент­ров, занимающихся изучением политиче­ских, социальных и экономических аспектов Калининградской области.


1.   Achremczyk S. Olsztyńskie badania dziejów Królewca i Kaliningradu po 1945 roku // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 2005. № 3.

2.   Baryła T. Niezamarzający port nad Bałtykiem? // Polska w Europie. 2000. N 34.

3.   Baryła T., Hojszyk W., Wojnowski E. Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Wybór dokumentów 1994—2004. Olsztyn, 2004.

4.   Bingen D. Obwód Kaliningradzki — stan obecny i perspektywy. Niemiecki punkt widzenia // Przegląd Zachodni. 1993. N 3.

5.   Buckhard O. Obwód Kaliningradzki 1945—1995. Próba rozpoznania sytu­acji kulturalnej i społecznej // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 1995. N 4.

6.   Budnikowski T. Ekonomiczne aspekty dotyczące teraźniejszości i przyszłości Obwodu Kaliningradzkiego // Przegląd Zachodni. 1993. N 3.

7.   Chełminiak M. Internacjonalizacja kwestii Obwodu Kaliningradzkiego na fo­rum Rady Państw Morza Bałtyckiego // Tygiel. 2002. N 2—3.

8.   Chełminiak M. Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w rosyjskich koncepcjach geopolitycznych // Przegląd Geopolityczny. 2010. N 2.

9.   Chełminiak M. Obwód Kaliningradzki FR w Europie. Rosyjska enklawa w nowym międzynarodowym ładzie politycznym. Toruń, 2009.

10.  Chełminiak M., Kotowicz W. Cooperation between the Pomorskie and Pod­laskie Voivodships and the Kaliningrad District // Poland-Russian cross-border Co­operation / red. E. Romanowska, B. Samojłowicz. Olsztyn, 2004.

11.  Chełminiak M., Kotowicz W. Cultural and Sceintific Cooperation between the Warmia and Mazury Voivodship and the Kaliningrad District. Academic Insti­tutions // Poland-Russian cross-border Cooperation / red. E. Romanowska, B. Samojłowicz. Olsztyn, 2004.

12.  Chełminiak M., Kotowicz W., Modzelewski W. T. The Polish-Russian Cross-Border Cooperation. Institutional Conditions and Perspectives of Regional Deve­lopment // Problems of Regional Development in Border Regions of Ukraine and Poland / red T. Palmowski, Y. Matviyishyn. Lviv, 2006.

13.  Chełminiak M., Kotowicz W., Modzelewski W. T., Żukowski A. Kalendarium kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim FR w latach 1991—2003 // Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej / red. A. Żukowski. Olsztyn, 2003.

14.  Chełminiak M., Kotowicz W., Modzelewski W. T., Żukowski A. Kalendarium kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w latach 1991—2006 // Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości / red. A. Żukowski. Toruń, 2008.

15.  Chełminiak M., Kotowicz W., Modzelewski W. T., Żukowski A. Polityka Rosji wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR w okresie prezydentury Władimira Putina // Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina / red. S. Bieleń, A. Stę­pień-Kuczyńska. Łódź-Toruń, 2008.

16.  Chełminiak M., Kotowicz W., Modzelewski W. T., Żukowski A. Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w warunkach przemian europej­skiego ładu politycznego // Badania naukowe UWM — przegląd osiągnięć. Cz. 2 / red. E. Biesiadka. Olsztyn, 2005.

17.  Chełminiak M., Kotowicz W., Modzelewski W. T., Żukowski A. Wykaz publi­kacji na temat Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej // Polska a Obwód Ka­liningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości / red. A. Żu­kowski. Toruń, 2008.

18.  Chełminiak M., Kotowicz W., Modzelewski W. T., Żukowski A. Kalendarium kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim FR w latach 1991—2003 — szcze­bel rządowy // Sprawy Wschodnie. 2004. N 5.

19.  Chełminiak M., Kotowicz W. The geopolitical significance of the Kalinin­grad oblast from the perspective of Russian interests in the Russian Sea Region // The Framework of regional development in cross-border areas of North-Eastern Poland and the Kaliningrad Oblast / red. T. Palmowski. Gdynia; Pelplin, 2004.

20.  Chełminiak M., Kotowicz W. Współpraca województwa pomorskiego oraz podlaskiego z obwodem kaliningradzkim // Polsko-rosyjska współpraca transgranic­zna / red. E. Romanowska, B. Samojłowicz. Olsztyn, 2004.

21.  Chełminiak M. Obwód Kaliningradzki na mapie politycznej Europy na przełomie XX i XXI wieku // Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy / red. B. Fijałkowska, A. Żukowski. Warszawa, 2002.

22.  Chełminiak M. Obwód Kaliningradzki wobec procesów globalizacji i inte­gracji europejskiej // Samorząd — rozwój — integracja / red. M. Barański. Kato­wice, 2003.

23.  Chełminiak M. Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR na forum orga­nizacji i instytucji międzynarodowych // Polska wobec Obwodu Kaliningradz­kiego Federacji Rosyjskiej / red. A. Żukowski. Olsztyn, 2004.

24.  Chełminiak M. Współpraca Obwodu Kaliningradzkiego z zagranicą, // Euro­pa Środkowo-Wschodnia w procesie globalizacji i integracji / red. T. Wallas. Słu­bice, 2003.

25.  Chełminiak M., Żukowski A. Polska polityka zagraniczna a perspektywy roz­woju kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej // Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszło­ści / red. A. Żukowski. Toruń, 2008.

26.  Daszicziew W. Obszar współpracy europejskiej czy rosyjska eksklawa? // Przegląd Zachodni. 1993. N 3.

27.  Eberhardt P. Potencjały ludnościowe w obszarach przygranicznych Polski i republik graniczących od wschodu z Polską // Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, Biuletyn nr 2, „Problematyka wschodniego obszaru pogranicza” / red. P. Eberhardt, T. Komornicki. Warszawa, 1993.

28.  Eberhardt P. Problematyka tzw. euroregionów na wschodnim pograniczu Pol­ski // Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, Biuletyn nr 5, „Węzłowe problemy współpracy przygranicznej” / P. Eber­hardt, K. Miros. Warszawa, 1994.

29.  Economic, Geopolitical and Social Problems of Co-operation between Kali­ningrad and Poland / red. T. Palmowski, G. Fedorov, V. Korneevets. Gdynia; Pelplin, 2003.

30.  Falkowski K. Miejsce Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w re­gionie południowo-wschodniego Bałtyku. Warszawa, 2002.

31.  Falkowski K. Stosunki gospodarcze Polski z Obwodem Kaliningradzkim // Stosunki gospodarcze Polska—Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską / red. P. Bożyk. Warszawa, 2004.

32.  Falkowski K., Teichmann E. Kierunki i możliwości współpracy Polski, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej. Warszawa, 2002.

33.  Fjodorow G. Możliwe warianty rozwoju społeczno-ekonomicznego Ob­wodu Kaliningradzkiego // Przegląd Zachodni. 1993. N 3.

34.  Galcow W. I. Obwód kaliningradzki w latach 1945—1991. Społeczeństwo, go­spodarka, kultura // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 1996. N 2.

35.  Jasiński J. Historia Królewca. Szkice z XIII—XX stulecia. Olsztyn, 1994.

36.  Komornicki T. I polsko-rosyjskie seminarium naukowe pt. „Problematyka współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej // Przegląd Geograficzny. 1995. N 1—2.

37.  Komornicki T. Spatial Dimension of the Socio-economic Connections Bet­we­en Poland and the Kaliningrad District of the Russian Federation // Economic, Geopolitical and Social Problems of Co-operation Between Kaliningrad and Poland, Coastal Regions 6 / red. T. Palmowski, G. Fedorov, V. Korneevets. Gdynia; Pelplin, 2003.

38.  Kotowicz W. Grupy nacisku w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyj­skiej // Cywilizacja i Polityka. 2003. N 1.

39.  Kotowicz W. Niektóre problemy ekonomiczne, społeczne i polityczne Ob­wodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej // Sprawy Wschodnie. 2004. N 1.

40.  Kotowicz W. Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej na tle bilateral­nych stosunków polsko-rosyjskich // Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Ro­syjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości / red. A. Żukowski. Toruń, 2008.

41.  Kotowicz W. Obwód Kaliningradzki FR na tle bilateralnych stosunków pol­sko-rosyjskich // Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego / red. A. Żukowski. Olsztyn, 2004.

42.  Kotowicz W. Partie polityczne w Obwodzie Kaliningradzkim wobec rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód // Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej / red. M. Cichosz, J. Sroka, K. Zamorska. War­sza­wa, 2004.

43.  Kotowicz W. Stosunki polsko-rosyjskie a problem Obwodu Kaliningrad­zkie­go // Bliskie sąsiedztwo — dalekie sojusze / red. M. Hartliński, A. Hołub, K. Tybu­chow­ska-Hartlińska. Olsztyn, 2008.

44.  Kotowicz W. Znaczenie Obwodu Kaliningradzkiego dla interesów naro­do­wych Rosji // Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej / red. P. Timofiejuk, A. Wier­zbicki, E. Zieliński. Warszawa, 2004.

45.  Kotowicz W., Żukowski A. Badania naukowe nad Obwodem Kaliningrad­zkim Federacji Rosyjskiej w Polsce // Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Ro­syjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości / red. A. Żukowski. Toruń, 2008.

46.  Kotowicz W., Żukowski A. Badania naukowe nad Obwodem Kaliningrad­zkim Federacji Rosyjskiej w Polsce // Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości / red. A. Żukowski. Toruń, 2008.

47.  Kotowicz W., Żukowski A. Stan badań nad Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w Polsce // Dwadzieścia lat transformacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej / red. A. Stępień-Kuczyńska, M. Słowikowski. Łódź-Toruń, 2010.

48.  Kotowicz W., Żukowski A. Zarys problematyki stanu badań nad Obwodem Ka­liningradzkim Federacji Rosyjskiej // Problemy badawcze politologii w Polsce / red. M. J. Malinowski, M. Burdelski, R. Ożarowski. Gdańsk; Warszawa, 2004.

49.  Kretynin G. Środowisko historyczne Kaliningradu // Komunikaty Ma­zur­sko-Warmińskie. 2001. N 2.

50.  Modzelewski W. T. Obwód Kaliningradzki FR na tle stosunków polsko-ro­syjskich. Wybrane kwestie sporne // Przegląd Politologiczny. 2005. N 4.

51.  Modzelewski W. T. Euroregional Cooperation between the borderland re­gions of Poland and the Kaliningrad District of the Russian Federation // The Fra­me­work of Regional Development in Cross-border Areas of North-Eastern Poland and The Kaliningrad Oblast / red. T. Palmowski. Gdynia; Pelplin, 2004.

52.  Modzelewski W. T. Geneza i tożsamość Obwodu Kaliningradzkiego FR // Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej / red. P. Timofiejuk, A. Wierzbicki, E. Zieliński. Warszawa, 2004.

53.  Modzelewski W. T. Idea współpracy transgranicznej Polski z Obwodem Ka­liningradzkim // Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy / red. B. Fijał­kow­ska, A. Żukowski. Warszawa, 2002.

54.  Modzelewski W. T. Polska — Obwód Kaliningradzki FR. Polityczne uwa­run­kowania współpracy transgranicznej. Olsztyn, 2006.

55.  Modzelewski W. T. Rozwój instytucjonalnych form współpracy trans­grani­cznej między województwem warmińsko-mazurskim a obwodem kaliningradzkim // Samorząd — Rozwój — Integracja / red. M. Barański. Katowice, 2003.

56.  Modzelewski W. T. Współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim — wybrane aspekty // Czynniki rozwoju regionalnego Polski Północno-Wschodniej, tom 1 / red. B. Plawgo. Białystok, 2005.

57.  Modzelewski W. T. Współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim // Polska a Ob­wód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości / red. A. Żukowski. Toruń, 2008.

58.  Modzelewski W. T. Współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim. Wymiar re­gio­nalny i lokalny // Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR / red. A. Żu­kow­ski. Olsztyn, 2004.

59.  Modzelewski W. T. Współpraca transgraniczna pograniczna północno-wscho­dniego Polski z Obwodem Kaliningradzkim a polska polityka zagraniczna // Po­ziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym / red. T. Łoś-Nowak, A. Dudek. Legnica, 2002.

60.  Paleckis J., Plackaitis V. Obwód Kaliningradzki — stan i perspektywy. Sta­no­wisko litewskie // Przegląd Zachodni. 1993. N 3.

61.  Palmowski T. Kaliningradzkie scenariusze. Jaka będzie przyszłość kalining­rad­zkiej enklawy // Pomorski Przegląd Gospodarczy. 2002. N 2.

62.  Palmowski T. Klucz w Kaliningradzie. Rosyjska enklawa a Unia Europejska // Po­morski Przegląd Gospodarczy. 2001. N 4.

63.  Palmowski T. Problems of cross-border cooperation between Poland and the Ka­liningrad oblast of the Russian Federation // Quaestiones Geographicae. 2010. N 29.

64.  Palmowski T. Trudny Kaliningrad. Problemy wewnętrzne enklawy // Po­mor­ski Przegląd Gospodarczy. 2001. N 3.

65.  Palmowski T. Aktywizacja Zalewu Wiślanego w perspektywie współpracy z re­gionem królewieckim // Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych / red. J. Kitowski, Z. Zioło. Warszawa; Kraków; Rzeszów, 1995.

66.  Palmowski T. Kaliningrad a proces integracji bałtyckiej // Księga poświę­co­na pamięci profesora Marcina Marii Rościszewskiego / red. A. Stasiak. Warszawa, 2003.

67.  Palmowski T. Kaliningrad and its Internal Problems // Chosen Problems of Po­litical Geography in Central Europe / red. J. Wendt, A. Ilies. Gdańsk, 2001.

68.  Palmowski T. Obwód Kaliningradzki wobec przemian w Europie Bałtyckiej // Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej / red. J. Kitowski. Rzes­zów, 1999.

69.  Palmowski T. Rola Kaliningradu w procesie integracji bałtyckiej // Rozwój regionalny na obszarze transgranicznym północno-wschodniej Polski i Obwodu Ka­li­ningradzkiego / red. T. Palmowski. Gdynia; Pelplin, 2004.

70.  Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z Ob­wo­dem Kaliningradzkim / red. T. Palmowski. Gdynia; Pelplin, 2007.

71.  Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyz­wa­nia przyszłości / red. A. Żukowski. Toruń, 2008.

72.  Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej / red. A. Żu­kow­ski. Olsztyn, 2004.

73.  Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kalinin­grad­zkim / red. A. Stasiak, T. Komornicki. Warszawa, 1994.

74.  Przesiedleńcy opowiadają. Pierwsze lata Obwodu Kaliningradzkiego we wspom­nieniach i dokumentach / red. J. W. Kostjaszow. Olsztyn, 2000.

75.  Sakson A. Królewiec — historia i współczesność // Borussia. 1994. N 8.

76.  Sakson A. Obwód Kaliningradzki w opinii prasy polskiej 1990—1994 // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 1995. N 3.

77.  Sakson A. Okręg Kaliningradzki — rosyjskim oknem na Europę // Przegląd Za­chodni. 1997. N 1.

78.  Sakson A. Problem teraźniejszości i przyszłości Okręgu Kaliningradzkiego (Królewca) w polityce europejskiej // Europa. 1994. N 1.

79.  Sakson A. Teraźniejszość i przyszłość Obwodu Kaliningradzkiego // Prze­gląd Zachodni. 1993. N 3.

80.  Sakson A. Teraźniejszość i przyszłość Obwodu Kaliningradzkiego. Aspekty polityczne i kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego // Przegląd Zachodni. 1993. N 3.

81.  Sakson A. The Problem of the Kaliningrad Region // Polish Western Affairs. 1994. Vol. 35, N 1.

82.  Sakson A. Königsberg-Królewiec-Kaliningrad: dziedzictwo geopolityczne // Polacy—Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu / red. A. Wolff-Powęska, D. Bingen. Poz­nań, 2004.

83.  Sakson A. Przełamywanie granic? Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Warmia i Mazury, Okręg Kaliningradzki, Kraj Kłajpedzki // Z pog­ranicza na pogranicze w świetle teorii i wyników badań / red. W. Misiak, Z. Kurcz, A. Sakson. Wrocław, 2005.

84.  Wendt J. Changes in the Geopolitical and Geostrategical Position of the Kaliningrad District // Economic, Geopolitical and Social Problems of Co-operation bet­ween Kaliningrad and Poland, Coastal Regions 6 / red. T. Palmowski, G. Fe­do­rov, V. Korneevets. Gdynia; Pelplin, 2003.

85.  Wojnowski E. Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej: od obszaru zam­kniętego ku regionowi współpracy: (1946—2006). Olsztyn, 2006.

86.  Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją — Obwód Kaliningradzki. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju / red. W. Bieńkow­ski, J. Grabowiecki, H. Wnorowski. Białystok, 2002.

87.  Żukowski A. Rola Polski w polityce Unii Europejskiej wobec Obwodu Kali­nin­gradzkiego Federacji Rosyjskiej — zarys problematyki // Studia Między­na­ro­do­we. 2004. N 1—2.

88.  Żukowski A. Model kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Fede­racji Rosyjskiej // XXI wiek — era kryzysu czy odnowy kulturowej i politycznej świata? / red. A. Hołub. Olsztyn, 2006.

89.  Żukowski A. Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej jako przedmiot zainteresowania polskich badaczy stosunków międzynarodowych // Wschód w glo­bal­nej i regionalnej polityce międzynarodowej / red. A. Bartnicki, E. Kużelewska. To­ruń, 2009.

90.  Żukowski A. Stan badań nad Obwodem Kaliningradzkim FR. Wstępne us­ta­lenia // Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej / red. A. Żu­kowski. Olsztyn, 2004.

91.  Żukowski A. Tendencje i perspektywy kontaktów Polski z Obwodem Ka­li­nin­gradzkim Federacji Rosyjskiej // Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Fede­racji Rosyjskiej / red. A. Żukowski. Olsztyn, 2004.

92.  Żukowski A. Tożsamość mieszkańców pogranicza północno-wschodniego Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Diagnoza stanu obecnego i przemyślenia na przyszłość // Stawiać pytania, szukać odpowiedzi. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Urszuli Świętochowskiej / red. A. Chodubski, E. Polak. Sopot, 2008.

93.  Żukowski A. Тождественность жителей северо-восточных пригра­нич­ных территорий Польши и Калининградской области. Диагноз настоящего по­ло­жения и размышления о будущем // Stosunki polsko-rosyjskie. Stereotypy, rea­lia, nadzieje / red. J. Marszałek-Kawa, Z. Karpus. Toruń, 2008.

Ключевые слова
Аннотация
Статья