Балтийский регион
Baltic Region
ISSN: 2074-9848 (Print)
ISSN: 2310-0532 (Online)
RUS | ENG
Международное сотрудничество
Страницы 120-138

Трансграничное сотрудничество неправительственных организаций в Поморском и Варминьско-Мазурском воеводствах

DOI:
10.5922/2074-9848-2013-2-9

Ключевые слова

Аннотация

Рассматриваются вопросы трансграничного сотрудничества, в котором участвуют субъекты Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств. Одним из таких субъектов выступают неправительственные организации. Цель настоящей статьи — определение роли неправительственных организаций в трансграничном сотрудничестве и установление, в какой сфере оно было самым плодотворным, а также оценка их активности в получении средств из европейских фондов. Широко использованы анкетные исследования неправительственных организаций, проводимые автором, сопоставлены результаты отчетов деятельности этих организаций в рамках реализации международных проектов, а также приводятся данные, взятые из материалов еврорегиона «Балтика», отчетов по выполнению Программы Phare CBC, Interreg IIIA и Interreg IIIB, Норвежского финансового механизма и Польско-Швейцарской программы сотрудничества Главного статуправления. Анализируется период от конца 90-х гг. до 2012 г. Показаны трудности субъектов в сфере установления и реализации трансграничного сотрудничества, вытекающего из разного статуса третьего сектора в странах, соседствующих с Польшей.


1. Biuro Studiów i analiz Kancelarii Senatu. Dział analiz i Dokumentacji Europejskiej. Warszawa, 1995.
2. Samojłowicz B., Romanowska E. Współpraca transgraniczna organizacji pozarządowych // Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna — Raport. Forum Przyjaznego Sąsiedztwa /red. E. Romanowska, B. Samojłowicz, Wspólnota Kulturowa Borussia. Olsztyn, 2004.
3. Zieliński, E. System konstytucyjny Federacji Rosyjskiej [Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.], Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2000.
4. Euroregiony na granicach Polski 2007 / S. Banaszak, S. Wilczyńska.Wrocław: Urząd Statystyczny, 2007.
5. Kargol A., Megrel E., Sokół E. Unijne programy wspierające współpracę transgraniczną a ich możliwość wykorzystania na wschodnim pograniczu:Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód / red. W. Bieńkowski, J. Grabowiecki, H. Wnorowski. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2004.
6. Nawrocka I. Współpraca transgraniczna w Euroregionie Bałtyk w latach 1998—2006: Praca doktorska. Wydział Ekonomiczny. Sopot, 2007.

7. Gomółka K. Współpraca transgraniczna Polski i Federacji Rosyjskiej na przykładzie euroregionu Bałtyk // Relacje nowych krajów Unii europejskiej z Federacją Rosyjską w aspekcie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym / red. M. Rutkowski. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2008.
8. Еврорегион «Балтика». URL: www. anklaw-klgd. narod. ru/eururegion.html (дата обращения: 15.02.2013).
9. Список реализованных проектов в рамках программы Phare CBC.
10. Samusjew M. Siedem lat z Funduszem Małych Projektów // Biuletyn Euroregionu Bałtyk. 2005. №. 3.
11. Fundusz Małych Projektów w euroregionie Bałtyk, Program Phare —Polska Granica Wschodnia. Elbląg, 2006.
12. Polski Komponent Strategii Rozwoju euroregionu Bałtyk. Stowarzyszenie Gmin RP, Euroregion Bałtyk, 2006.
13. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk za okres 1.010.2007—31.12.2007.
14. Blok Edukacyjny // Biuletyn Euroregionu Bałtyk. 2008. № 1.
15. Podstawowe Fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010 r. // Civicpedia. 2.10.2012 URL: http://civicpedia. ngo. pl/files/civicpedia.pl/public/ raporty/podstawowefakty_2010.pdf html (дата обращения: 15.02.2013).
16. Rodzaje i liczba organizacji pozarządowych w Polsce // Wiadomości ngo.pl. 2.10.2012. URL: http://wiadomosci. ngo. pl/wiadomosci/768625.html (дата обращения: 15.02.2013).
17. Samorząd województwa pomorskiego // Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 30.11.2012. URL: http://urzad. pomorskie. eu/pl (дата обращения: 15.02.2013).
18. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa pomorskiego na lata 2005—2020 // Urząd Marszałkowski Województwa. 30.11.2011. URL:Pomorskiego. http://urzad. pomorskie. eu/res/umwp/dokumenty/srwp_tekst_jednolity_ostateczny_180705.pdf (дата обращения: 15.02.2013).
19. Przewłocka J. Polskie organizacje pozarządowe. Podstawowe pytania, podstawowe fakty. Warszawa: Klon/Jawor, 2011. S.10—11. URL: http://civicpedia.ngo. pl/files/civicpedia. pl/public/raporty/podstawowefakty_2010.pdf (дата обращения: 2.11.2012).
20. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do 2020 r. // Portal Wrota Warmii i Mazur Cyfrowy Urządu.30.11.2012. URL: http://bip. warmia. mazury. pl/urzad_marszalkowski/ 503/
540/Strategia_Rozwoju_Spoleczno-Gospodarczego_ Wojewodztwa_Warminsko_-_Mazurskiego/ (дата обращения: 15.02.2013).
21. Kondycja III sektora województwie pomorskim Raport z badan. S. 3. //Midwig. pomorskie. eu. 2.11.2012. URL: http://midwig. pomorskie. eu/ assets/files/PRZEDSIEBIORCZOSC/Kondycja_III_sekt_2005.pdf (дата обращения:15.02.2013).
22. Дементьев И. Неправительственные организации в Калининградской области и возможности сотрудничества с польскими организациями // Ledge Cyklotron. NGO. pl. 4.11.2012.URL: http://www. zagranica. ngo. pl/files/ go 2east.ngo.pl/public/organizacje_pozarzadowe_w_obwodzie_kaliningradzkim. pdf
(дата обращения: 15.02.2013).
23. RITA. Program przemiany w regionie. URL: http://rita. edudemo. org. pl/blans-programu. html (дата обращения 5.11.2012).
24. Partnerstwo Inicjatyw Społecznych, dotacje dla organizacji pozarządowych.URL: http://nysa.org.pl/_portal/120790559147ff2d378cc68/Partnerstwo_Inicjatyw_Spo%C5 %82ecznych_-_dotacje_dla_organizacji_pozarz%C4 %85dowych.html (дата обращения: 5.11.2012).

25. Кучерявая Е. Развитие международных связей в информационном сотрудничестве: зарубежный опыт и российские медиа-издания НКО // III Выставка социальных услуг и проектов НКО Калининградской области, Калининград, 29 сентября 2007г. URL: http://www. cpoi. narod. ru/vystavka_ru. html (дата обращения: 15.02.2013).
26. Organizacje pozarządowe na Litwie. URL: http://www. pci. lt/ inicjatywa/doc1.shtml (дата обращения 5.11.2012).
27. Czy UE reguluje kwestie związane z działalnością organizacji społecznych i ich finansowaniem. URL: http://www. niepelnosprawni. pl/ledge/ x/ 8312; jsessionid=3B267477D6BAEA52327D502E36A7E2AC?action=poll. RespondPoll (дата обращения: 6.11.2012).
28. Wolontariat w Szwecji. URL: http://www. wolontariat. org. pl/repository/Wolontariat%20na%20swiecie/Biuletyn%20Wolontariat%20w%20 %20Europie/WOLONTARIAT%20W%20SZWECJI. pdf (дата обращения: 6.11.2012).
29. Wolontariat w Danii. URL: http://www. wolontariat. org. pl/repository/Wolontariat%20na%20swiecie/Biuletyn%20Wolontariat%20w%20 %20Europie/wol_w_Danii. pdf (дата обращения: 5.11.2012).
30. Seagull. URL: http://www. eurobalt. org. pl/index. php?option =com_ content&view=article&id=54&Itemid=96 (дата обращения: 10.11.2012).
31. Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej Interreg III B BSR. Raport Końcowy, wykonawca P. Kościelecki. Warszawa, 2009. S. 51. URL: http://www. funduszestrukturalne.gov. pl/NR/rdonlyres/9E770438-8ABD-4562-8378-2C0F3C7158F2 /50042/
Raport_koncowy_BSR_final2.pdf (дата обращения: 10.11.2011).
32. Cele Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy. URL: http://www.swissgrant. pl/pl/fundusz-dla-organizacji-pozarzdowych/typy-projektow (дата обращения: 20.11.2012).
33. Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. URL:http://www. swissgrant. pl/pl/fundusz-dla-organizacji-pozarzdowych/o-priorytecie-i (дата обращения: 20.11.2012 ).
34. Lista wniosków dofinansowanych. Fundusz dla organizacji pozarządowych Bloku Grantowego 1, nabór małych projektów 29 września, 2011 r,: Lista wniosków dofinansowanych Fundusz dla organizacji pozarządowych, nabór 2 małych projektów z 29 listopada 2011r.; Lista wniosków dofinansowanych. Fundusz dla organizacji
pozarządowych, nabór projektów dużych. URL: http://www. swissgrant.pl/pl/fundusz-dla-organizacji-pozarzdowych/nabory (дата обращения: 20.11.2012).
35. Fundacja aktywności Zawodowej, Gdańsk. URL: www. faz. org. pl (дата обращения: 20.11.2012).
36. Aktywni — równi — skuteczni // KOFE(M)INA. URL: www. kofemina.pl/pl/aktywni-rowni-skuteczni/ (дата обращения: 22.11.2012).
37. O programie Rita. URL: www. edudemo. org. pl (дата обращения:12.11.2009).
38. Współpraca zagraniczna elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. URL: http://www. eswip. pl/pl_page_19_20.html (дата обращения: 22.11.2012).
39. Projekty Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia». URL: http://www. borussia. pl/index. php?p=pg&id=1 (дата обращения: 22.11.2012).
40. Gdańska fundacja Oświatowa. URL: http://www. gfo. iq. pl/fundacja/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id=16&Itemid=52 (дата обращения: 22.11.2012).
41. Programy Fundacji Batorego. URL: http://www. batory (дата обращения:22.11.2012).


Ключевые слова
Аннотация
Статья